کنتاکی

فیله 5 تیکه
تعداد:
فیله 3 تیکه
تعداد:
بال سوخاری
تعداد:
میکس فیله و بازو
تعداد:
سبد خانواده
تعداد:
بازو سوخاری
تعداد:
میکس بال و بازو
تعداد: