پیتزاایتالیایی

مکزیکانا متوسط
تعداد:
مکزیکانا بزرگ
تعداد:
سوله میو متوسط
تعداد:
سوله میو بزرگ
920,000ريال
855,600ريال
تعداد:
چانو متوسط
تعداد:
چانو بزرگ
970,000ريال
902,100ريال
تعداد:
آمریکانا متوسط
750,000ريال
697,500ريال
تعداد:
آمریکانا بزرگ
920,000ريال
855,600ريال
تعداد:
پپرونی ایتالیایی متوسط
700,000ريال
651,000ريال
تعداد:
پپرونی ایتالیایی بزرگ
900,000ريال
837,000ريال
تعداد:
رست بیف متوسط
800,000ريال
744,000ريال
تعداد:
رست بیف ایتالیایی بزرگ
990,000ريال
920,700ريال
تعداد:
مارگاریتا متوسط
580,000ريال
539,400ريال
تعداد:
مارگاریتا بزرگ
750,000ريال
697,500ريال
تعداد: