برگر و ساندویچ

همبرگر زغالی
تعداد:
چیز برگر
تعداد:
چیکن برگر
تعداد:
رویال برگر
تعداد:
قارچ برگر
تعداد:
میکس برگر
تعداد:
ساندویچ هات داگ
350,000ريال
325,500ريال
تعداد:
ساندویچ هات داگ پنیری
400,000ريال
372,000ريال
تعداد:
ساندویچ مرغ ویژه
800,000ريال
744,000ريال
تعداد:
ساندویچ گوشت ویژه
900,000ريال
837,000ريال
تعداد:
ساندویچ ویژه خش
950,000ريال
883,500ريال
تعداد:
ساندویچ کریسپی
500,000ريال
465,000ريال
تعداد: