برگر و ساندویچ

همبرگر زغالی
تعداد:
چیز برگر
تعداد:
چیکن برگر
تعداد:
قارچ برگر
تعداد:
میکس برگر
تعداد:
ساندویچ هات داگ
تعداد:
ساندویچ هات داگ پنیری
تعداد:
ساندویچ مرغ ویژه
تعداد:
ساندویچ گوشت ویژه
تعداد:
ساندویچ ویژه خش
تعداد:
ساندویچ کریسپی
تعداد: