منو

خش باکس پنج نفره
تعداد:
خش باکس سه نفره
تعداد:
پیتزاقارچ وپنیرچهارنفره
تعداد:
پیتزاقارچ وپنیرسه نفره
تعداد:
پیتزاقارچ وپنیردونفره
تعداد:
پیتزاقارچ وپنیرمتوسط
تعداد:
پیتزاسبزیجات چهارنفره
تعداد:
پیتزاسبزیجات سه نفره
تعداد:
پیتزاسبزیجات دونفره
تعداد:
پیتزاسبزیجات متوسط
تعداد:
پیتزاگوشت ومرغ چهارنفره
تعداد:
پیتزاگوشت ومرغ دونفره
تعداد:
پیتزاگوشت ومرغ متوسط
تعداد:
پیتزاپپرونی چهارنفره
تعداد:
پیتزاپپرونی امریکایی دونفره
تعداد:
پیتزاپپرونی امریکایی متوسط
تعداد:
پیتزامرغ وقارچ چهارنفره
تعداد:
پیتزامرغ وقارچ دونفره
تعداد:
پیتزامرغ وقارچ متوسط
تعداد:
پیتزامخلوط چهارنفره
تعداد:
پیتزامخلوط دونفره
تعداد:
پیتزامخلوط متوسط
تعداد:
پیتزاپپروبیف چهارنفره
تعداد:
پیتزاپپروبیف سه نفره
تعداد:
پیتزاپپروبیف دونفره
تعداد:
پیتزاپپروبیف متوسط
تعداد:
پیتزاپپروبیف مینی
تعداد:
پیتزارست بیف امریکایی چهارنفره
تعداد:
پیتزاامریکایی رست بیف دونفره
تعداد:
پیتزارست بیف امریکایی متوسط
تعداد:
پیتزاقارچ وگوشت چهارنفره
تعداد:
پیتزاقارچ وگوشت دونفره
تعداد:
پیتزاقارچ وگوشت متوسط
تعداد:
پیتزاویژه چهارنفره
تعداد:
پیتزاویژه یک نفره
تعداد:
پیتزاویژه مینی
تعداد:
پیتزاویژه سه نفره
تعداد:
پیتزاویژه دونفره
تعداد:
پیتزاویژه متوسط
تعداد:
پیتزامخصوص چهارنفره
تعداد:
مخصوص دونفره
تعداد:
پیتزامتوسط امریکایی مخصوص
تعداد:
پیتزا مینی مخصوص
تعداد:
پیتزا مخصوص بزرگ
تعداد:
پیتزا مخصوص سه نفره
تعداد:
پیتزا مینی قارچ و گوشت
تعداد:
پیتزا قارچ و گوشت بزرگ
تعداد:
پیتزا قارچ و گوشت سه نفره
تعداد:
پیتزا مینی قارچ و مرغ
تعداد:
پیتزا قارچ و مرغ بزرگ
تعداد:
پیتزا قارچ و مرغ سه نفره
تعداد:
پیتزا مینی رست بیف
تعداد:
پیتزا رست بیف بزرگ
تعداد:
پیتزا رست بیف سه نفره
تعداد:
پیتزا مینی گوشت و مرغ
تعداد:
پیتزا گوشت و مرغ بزرگ
تعداد:
پیتزا گوشت و مرغ سه نفره
تعداد:
پیتزا  مینی پپرونی
تعداد:
پیتزا پپرونی بزرگ
تعداد:
پیتزا پپرونی خانواده
تعداد:
پیتزا  مینی مخلوط
تعداد:
پیتزا مخلوط بزرگ
تعداد:
پیتزا مخلوط سه نفره
تعداد:
بشقاب میکس
تعداد:


مکزیکانا متوسط
تعداد:
مکزیکانا بزرگ
تعداد:
سوله میو متوسط
تعداد:
سوله میو بزرگ
تعداد:
چانو متوسط
تعداد:
چانو بزرگ
تعداد:
آمریکانا متوسط
تعداد:
آمریکانا بزرگ
تعداد:
پپرونی ایتالیایی متوسط
تعداد:
پپرونی ایتالیایی بزرگ
تعداد:
رست بیف متوسط
تعداد:
رست بیف ایتالیایی بزرگ
تعداد:
مارگاریتا متوسط
تعداد:
مارگاریتا بزرگ
تعداد:


استیک مرغ گراتینه
تعداد:
استیک مرغ باربیکیو
تعداد:
خوراک چیزبرگر
تعداد:


فیله 5 تیکه
تعداد:
فیله 3 تیکه
تعداد:
بال سوخاری
تعداد:
میکس فیله و بازو
تعداد:
سبد خانواده
تعداد:
بازو سوخاری
تعداد:
میکس بال و بازو
تعداد:


پاستا چیکن آلفردو
تعداد:
پاستا بیف آلفردو
تعداد:
پاستا سبزیجات
تعداد:
بیف استروگانف
تعداد:
چیکن استروگانف
تعداد:
لازانیا
تعداد:


همبرگر زغالی
تعداد:
چیز برگر
تعداد:
چیکن برگر
تعداد:
قارچ برگر
تعداد:
میکس برگر
تعداد:
ساندویچ هات داگ
تعداد:
ساندویچ هات داگ پنیری
تعداد:
ساندویچ مرغ ویژه
تعداد:
ساندویچ گوشت ویژه
تعداد:
ساندویچ ویژه خش
تعداد:
ساندویچ کریسپی
تعداد:


سیب زمینی سرخ کرده
تعداد:
قارچ سوخاری
تعداد:
سالاد سزار 2 نفره
تعداد:
سالاد ژامبون 2 نفره
تعداد:
سوپ خامه
تعداد:
سوپ جو
تعداد:


نوشابه خانواده زرد
تعداد:
نوشابه خانواده مشکی
تعداد:
نوشابه خانواده سون آپ
تعداد:
دوغ خانواده
تعداد:
آب معدنی بزرگ
تعداد:
دلستر خانواده
تعداد:
نوشابه قوطی زرد
تعداد:
نوشابه قوطی مشکی
تعداد:
نوشابه قوطی سون آپ
تعداد:
دلستر قوطی
تعداد:
آب معدنی کوچک
تعداد:
دوغ 300 سی سی
تعداد: